Česká bylinná kosmetika
+420 296 837 223

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti SALVUS PRAHA Profi s.r.o.
se sídlem Přístavní 24, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 29134951
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202766
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu


1.OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.salvuspraha.cz obchodní společnosti SALVUS PRAHA Profi s.r.o. (dále jen „prodávající“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

2. INFORMACE

2.1. Objednávka se zadává elektronicky vyplněním formuláře a je platná při uvedení všech povinných údajů. Současně se zadáním objednávky si zákazník volí způsob platby a přepravu.

Objednávky lze vyřizovat také telefonicky, faxem nebo zasláním e-mailu.

Telefony: +420 296 837 223, +420 296 837 253
Telefon/fax: +420 266 712 781
E-mail: info@salvuspraha.cz

2.2. Ceny za zboží jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, uvedeny v „Kč“ včetně DPH (21%) a nezahrnují přepravné. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Platební podmínky, doprava.

Zboží lze hradit:

V hotovosti při přivzetí zboží na adrese: Přístavní 24, Praha 7 – Holešovice.
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 – 16:30 hod. (polední pauza klouzavá 30 min. v době
13:00 – 14:00 hod.).

V hotovosti na dobírku přepravní službě PPL v místě určeném kupujícím v objednávce.

Cena přepravného po celé ČR:

“Cena přepravného se může změnit v závislosti na výši palivového příplatku a ceně mýtného.”

do váhy 10 kg do hodnoty 10.000,- Kč 105,- Kč vč. DPH
do váhy 15 kg do hodnoty 10.000,- Kč 117,- Kč vč. DPH
do váhy 20 kg do hodnoty 10.000,- Kč 126,- Kč vč. DPH

Cena přepravného na Slovensko:

do 5 kg cena 249,-Kč vč.DPH

2.4. Prodávající vyřídí a dodá zboží většinou do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky a to včetně všech dokladů ke zboží, zejména daňový doklad. Pokud nelze kupní smlouvu v tomto termínu splnit, prodávající domluví s kupujícím jiný termín.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1.  Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat poštou na adresu provozovny prodávajícího nebo elektronickou poštou na adresu prodávajícího info@salvuspraha.cz.

3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, včetně zaslaných dokladů. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nesmí být porušen uzávěr.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

3.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky za zboží přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo hotovostně na provozovně prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3.5. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím, přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

3.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. ODPOVĚDNOST NA VADY, REKLAMACE

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

4.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

4.4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

4.5. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu. Učiní tak písemně, nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje a popis závady. Se zakoupeným zbožím zašle zpět na adresu prodávajícího kopii daňového dokladu a popřípadě záruční list.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

5.2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

5.2.1. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

5.2.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

5.3. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.3.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

5.3.2.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Odesláním objednávky stvrzuje kupující, že se s „Obchodními podmínkami“ seznámil a že s nimi souhlasí. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

6.2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy ve znění pozdějších právních předpisů.

V Praze dne 10. 6. 2016